Hospital Tapah

on .

Hospital Tapah
Jalan Temoh
35000 Tapah,
Perak Darul Ridzuan.

Portal Rasmi : http://htapah.moh.gov.my

No. Tel : 05-4011333
No. Faks : 05-4012863